ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Електронни услуги

Регистрация на заявления за продажба на мартеници 2023

Начало на III етап:08:30 ч. на 27.01.2023г. до 24:00 ч. на 17.02.2023г.

Предназначение

Чрез тази страница може да изпратите Вашето заявление до общинската администрация за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за продажба на мартеници

Основание

Наредба на ОбС - Пловдив за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив.

Как да заявя услугата?

При кликване върху бутон "Заяви услугата" ще бъдете пренасочени към страница за попълване на данни и избор на място от схемите.

Активирането на системата за регистриране на електронните заявления ще се извърши на три етапа, както следва:

Първи етап – от 08:30 ч. на 18.01.2023г. до 08:30 ч. на 19.01.2023г. – обявяват се всички места, съобразно приетите схеми за разполагане на кампанийни преместваеми обекти с предназначение - продажба на мартеници. Участват всички желаещи кандидати.

Втори етап – от 08:30 ч. на 23.01.2023г. до 08:30 ч. на 24.01.2023г. – обявяват се само незаетите места. Участват само некласираните от предходния етап кандидати.

Трети етап – от 08:30 ч. на 27.01.2023г. – обявяват се останалите незаети места. Участват кандидати, некласирани на предходните два етапа. Системата ще бъде активна до 17.02.2023г. включително.

Моля изчакайте . . .

Заяви услугата
Допълнителна информация за услугата

Указания за начина на попълване на заявлението, както и избора на предпочетени от Вас до 5 броя места може да намерите на страницата Указания за ползване (.pdf)

На всяко физическо лице, ЕТ и юридическо лице ще се издава само по 1 (един) брой разрешение за ползване за площ от 2 кв.м.

Разрешенията за ползване на общинското място ще се издават с начален срок не по-рано от 01.02.2023г.

Схеми на обектите
Такси и цени за предоставяне на услугата
  • Месечна такса за ползване на 2 кв.м - 90 лв./месец с ДДС
  • Дневна такса за ползване на 2 кв.м - 8 лв./ден с ДДС
  • Цена на административната услуга - издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на кампанийни преместваеми обекти и холограмен знак - 5 лв.
Начини на плащане

1. Таксата се заплаща в брой в касата на община Пловдив (площад "Стефан Стамболов" №1, ет.1, ст.6) или по банков път - по сметка на община Пловдив:

IBAN:BG23IORT73753102000001
BIC:IORTBGSF
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ .

2. Таксата за ползване се заплаща за посочения в разрешението период при издаване на разрешението за ползване..

3. Във финансовия документ при плащане, като основание се посочва номера на разрешението за ползване.

4. Разрешението се получава чрез дирекция „Стопански дейности“ при община Пловдив, след заплащане на дължимата цена за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на кампанийни преместваеми обекти с холограмен знак, както и дължимата такса за ползване на общинското място.

Фактурата се получава на пл. "Стефан Стамболов" № 1, стая 6 (каса). тел.:032/656-765
Тел. счетоводство за справки за плащане по банков път 032/656-882

Как ще бъда уведомен за резултата?

За резултата от подаденото от Вас заявление ще бъдете уведомени, само при условие че сте класиран, на електронната поща, която сте заявили при попълване на данните, след приключване на съответния етап.

Кой издава разрешението?

Зам.-кмет на община Пловдив.

Обратна връзка

Имейл адрес: oiz@plovdiv.bg, телефон: 032/656 436 и 032/656 427 , Форма за контакти

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват само за нуждите на електронната услуга, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

 Научете повече