ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Електронни услуги

Регистрация на заявления за издаване на разрешение за ползване на място-общинска собственост за извършване на търговска дейност чрез продажба на мартеници през 2024г

Начало на IV етап:08:30 ч. на 22.02.2024г. до 23:59 ч. на 27.02.2024г.

Предназначение

Чрез тази страница може да изпратите Вашето заявление до общинската администрация за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за извършване на търговска дейност чрез продажба на мартеници

Основание

Наредба на ОбС - Пловдив за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив; Наредба на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив..

Как да заявя услугата?

При кликване върху бутон "Заяви услугата" ще бъдете пренасочени към страница за попълване на данни и избор на място от схемите.

Активирането на системата за регистриране на електронните заявления ще се извърши на три етапа, както следва:

I. Първи етап

1. Oт 08:30 ч. на 16.01.2024г. до 08:30 ч. на 18.01.2024г. – обявяват се всички места, съобразно приетите схеми за разполагане на кампанийни преместваеми обекти с предназначение - продажба на мартеници. Участват всички желаещи кандидати.

2. До 12.00 ч. на 22.01.2024г. се уведомяват всички класирани кандидати на посочения от тях e-mail адрес.

3. До 24.00 ч. на 22.01.2024г. класираните кандидати потвърждават съгласието си за ползване на конкретното място, за което са класирани, както и че са запознати с периода и дължимата такса за ползване на общинското място. При непотвърждаване в този срок, мястото се обявява за свободно на следващ етап.

II. Втори етап

1. От 08:30 ч. на 24.01.2024г. до 08:30 ч. на 26.01.2024г. – обявяват се само незаетите места. Заявления могат да подават всички желаещи кандидати, с изключение на класираните от първи етап.

2. До 14.00 ч. на 26.01.2024г. се уведомяват всички класирани кандидати на посочения от тях e-mail адрес.

3. До 24.00 ч. на 26.01.2024г. класираните кандидати потвърждават съгласието си за ползване на конкретното място, за което са класирани, както и че са запознати с периода и дължимата такса за ползване на общинското място. При непотвърждаване в този срок, мястото се обявява за свободно на следващ етап.

III. Трети етап

1. От 08:30 ч. на 30.01.2024г. обявяват се останалите незаети места. Заявления могат да подават всички желаещи кандидати с изключение на класираните от предходните етапи. Системата ще бъде активна за подаване на заявления до 16.02.2024г. включително..

2. До 12.00 ч. на 21.02.2024г. се уведомяват всички класирани кандидати на посочения от тях e-mail адрес.

3. До 24.00 ч. на 21.02.2024г. класираните кандидати потвърждават съгласието си за ползване на конкретното място, за което са класирани, както и че са запознати с периода и дължимата такса за ползване на общинското място. При непотвърждаване в този срок, мястото остава свободно и не се предоставя за ползване.

IV. Четвърти етап - Системата ще бъде активна за подаване на заявления от 22.02.2024г. до 27.02.2024г.

1. Всеки работен ден от 8.30 ч до 15.00 часа в указания период (от 22.02.2024г. до 27.02.2024г. включително) заявления могат да подават всички желаещи кандидати с изключение на класираните от предходните етапи.

2. Своевременно (не по-късно от 16.00 часа в рамките на работния ден, в който е подадено заявлението) се уведомяват всички класирани кандидати се уведомяват на посочения от тях имейл адрес.

3. Класираните кандидати потвърждават съгласието си (не по-късно от 16.30 часа в рамките на работния ден в който е подадено заявлението) за ползване на конкретното място, за което са класирани, както и че са запознати с периода и дължимата такса за ползване на общинското място. При непотвърждаване мястото остава свободно и се обявява за незаето в следващия работен ден (но не по-късно от 27.02.2024г.).

Моля изчакайте . . .

Заяви услугата
Допълнителна информация за услугата

Указания за начина на попълване на заявлението, както и избора на предпочетени от Вас до 5 броя места може да намерите на страницата Указания за ползване (.pdf)

На всяко физическо лице, ЕТ или юридическо лице ще се издава само по 1 (един) брой разрешение за ползване за площ от 2 кв.м.

Разрешенията за ползване на общинското място ще се издават с начален срок не по-рано от 01.02.2024г., а за Зона 2 на пл. „Централен“, за места с номера от № 25 до № 42 включително, не по-рано от 23.02.2024г..

Крайният срок на ползване на общинските места за извършване на търговска дейност чрез продажба на мартеници е до 02.03.2024г. включително.

Схеми на обектите

Внимание! Места с номера от 25 до 42 вкл. в Зона 2А могат да бъдат ползвани само в периода 23.02.2024-02.03.2024

Такси и цени за предоставяне на услугата

1. Таксата за ползване на общинското място се определя съгласно Приложение № 2 от Наредба на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

2. Цената на административната услуга - издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на кампанийни преместваеми обекти и холограмен знак е 5.00 лв., съгласно Приложение 8.7 от Наредба на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

Начини на плащане

1. Таксата се заплаща в брой в касата на община Пловдив (площад "Стефан Стамболов" №1, ет.1, ст.6) или по банков път - по сметка на община Пловдив:

IBAN:BG23IORT73753102000001
BIC:IORTBGSF
ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ .

2. Таксата за ползване се заплаща за посочения в разрешението период при издаване на разрешението за ползване.

3. Във финансовия документ при плащане, като основание се посочва номера на разрешението за ползване.

4. Разрешението се получава от дирекция „Стопански дейности“ при община Пловдив (пл. „Централен“ № 1), след заплащане на дължимата цена на административната услуга - издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на кампанийни преместваеми обекти и холограмен знак, както и след заплащане на дължимата такса за целия период на ползване на общинското място.

5. Фактурата се получава на пл. "Стефан Стамболов" № 1, стая 6 (каса). тел.:032/656-765
Тел. счетоводство за справки за плащане по банков път 032/656-882

Как ще бъда уведомен за резултата?

За резултата от подаденото от Вас заявление ще бъдете уведомени, само при условие, че сте класиран, на електронната поща, която сте заявили при попълване на данните, в сроковете, посочени в раздела за съответния етап.

Кой издава разрешението?

Кмет или упълномощен зам.-кмет на община Пловдив.

Обратна връзка

Имейл адрес: oiz@plovdiv.bg, телефон: 032/656 427 и 032/656 436

Предоставените от Вас лични данни чрез този сайт се събират и обработват само за нуждите на електронната услуга, при строго спазване на изискванията на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Вие сте в правото си да изискате достъп до тях или премахването им от базата данни, като се свържете с община Пловдив на имейл адрес: pdp_plovdiv@plovdiv.bg

 Научете повече